Politik

POLITIK

Odense skal trækkes i en mere liberal retning, hvor vi sørger for en ordentlig velfærd med stor grad af personlig frihed for den enkelte. Vi skal løse opgaverne i fællesskab, hvor det giver mening, men lade den enkelte borger og virksomhed selv løse de opgaver, hvor kommunen kun er et fordyrende led.  

Kernevelfærden har været nedprioriteret af byrådet de sidste fire år. Derfor bliver en genopretningsplan nødvendig straks det nye byråd er valgt.  Her er vores bud på, hvor der skal sættes ind.

LEDELSE & STYRING

 

En meget strammere økonomistyring.

I Odense Kommune har man dét, der med et fint ord hedder ”et højt bevillingsniveau” som helt overordnet økonomisk styrings- og ledelsesgrundlag.

Det betyder i praksis, at når det samlede byråd har vedtaget det endelige budget, så har de enkelte forvaltninger mulighed for selv indenfor forvaltningens totale budgetramme at omprioritere bevilgede midler og anvende midlerne til andre formål end de bevilgede.

Det betyder også, at udgifter føres på store samlekonti, således at man i virkelighedens verden faktisk ikke rigtig ved, hvad midlerne er brugt til.

Al politik føres i overskrifter uden nogen detailviden om, hvordan virkeligheden ser ud. Det er om ikke andet et stort demokratisk problem!

Princippet betyder på godt dansk, at det er umuligt for byrådsmedlemmer at få en detaljeret indsigt i Odense Kommunes økonomi (for den findes ganske simpelt ikke).

Manglende indsigt giver embedsværket og lokalpolitikerne mulighed for at anvende en del af skatteydermidlerne uden nogen reel offentlig kontrol.

Det er dårlig forvaltning af hele Odense Kommunes økonomi.

Derudover skal organisationen følges. Det betyder, at væsentlige opgaver fratages borgmesterforvaltningen og lægges i de respektive fagforvaltninger. Organisatorisk er det uhensigtsmæssigt at fortsætte den hidtidige organisatoriske opbygning, fordi konsekvensen er dobbeltadministration og uklare kommandoveje.

  

BY OG KULTUR

 

Betydelige besparelser på ny-anlæg, kultur- og eventaktiviteter uden relation til kernevelfærd.

Der indføres et omgående anlægsstop for nye anlæg finansieret og igangsat af Odense Kommune.

Private bygherrer skal naturligvis fortsat have en hurtig og kompetent byggesagsbehandling.

Der igangsættes en tilbundsgående gennemgang af kulturforvaltningen med henblik på at få et detaljeret kendskab til alle aftaler og arrangementer af denne type i Odense Kommune. Kulegravningen skal følges op af en kritisk gennemgang politisk med henblik på besparelser.

Stod det til os var bygningen af Letbanen blevet stoppet. Projektet er imidlertid nu så langt fremme, at det ikke er muligt, da der er indgået juridisk forpligtende kontrakter. Vi vil til gengæld gøre, hvad vi kan for at etape 2 ikke bliver gennemført.

Vi ser letbaner som teknologisk forældede, for dyre og ufleksible.  Vi vil i stedet binde Odenses infrastruktur sammen, så vi også sikrer en anstændig og ordentlig busbetjening af forstæder og yderområder i Odense Kommune.

 

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALT 

 

Langt flere skal i rigtig beskæftigelse. I dag er hver tredje, der kunne og burde være i beskæftigelse arbejdsløs. Hver eneste der kommer i arbejde bidrager hvert år med 100.000 i kommunekassen, så det haster!

De nuværende bestræbelser skal styrkes permanent.

Socialforvaltningen gennemgås med henblik på, at de ansatte får langt mere tid til borgerne og bruger langt mindre tid på rapportering.

Fremtidens velfærd bygger på velfungerende børn og unge med stærke kompetencer og virksomheder i vækst.

Ud over ovenstående ønsker vi en hurtig afvikling af dækningsafgiften, lavere skatter og en styrkelse af samarbejdet mellem SDU og de fynske virksomheder

BØRN OG UNGE   

 

Det er nemmere at få et job, hvis man kan noget, end hvis man ikke kan noget.

I fremtiden bliver uddannelse og kompetencer helt afgørende for en succesfyldt entré på arbejdsmarkedet og mere end i dag.

Børn der fra helt små er blevet stimuleret, inspireret og udfordret har gode forudsætninger for læring og uddannelse.

Dette kræver et stærkt forbedret samarbejde skoleledelse, forældre og børn imellem.

Liberal Alliance Odense vil arbejde for at skabe Danmarks bedste skoler.

Langt bedre folkeskoler med et højt fagligt niveau og et meget tættere samarbejde mellem førskole-institutionerne, folkeskolen og de ungdomsuddannelserne.

Alle børns potentiale udvikles maksimalt – ikke KUN det boglige. men f.eks. også det praktiske, det kreative og det musiske. Børn og elever skal stimuleres, inspireres og udfordres i kommunens vuggestuer, børnehaver og skoler. Der skal arbejdes tættere sammen om at understøtte forældrene i at skabe glade kreative børn.

Børn skal undervises af lærere – ikke tilfældige vikarer eller andre faggrupper.

Skoleledelse og lærerne lægger i fællesskab skolens pædagogiske linje, og de forventninger børn og forældre vil kunne påregne indfriet på skolen. Ledelse og medarbejdere får frihed til selv at tilrettelægge dagligdagen inden for de økonomiske rammer.

Børnene tager ansvar for egen læring. Børn og forældre, der ikke ønsker dét, må finde et tilbud i f.eks. frie grundskoler, der måske bedre vil kunne tilgodese ønsker og behov.

Specialundervisningslærere tilknyttes hver skole, således at børn med særlige behov eller børn, der er kommet bagud i undervisningen med det samme kan få hjælp på et højt fagligt niveau. Det er skolens ledelse, der sammen med lærer, forældre og barn beslutter det fornødne.

Der skal være fuld frihed til at vælge en anden skole end den kommunale, men alle kommunale folkeskoler skal ligge på et højt fagligt niveau, og der skal være ro i klasserne så eleverne får en udbytterig og engageret undervisning.

Forældre deltager i skolens liv og arrangementer og støtter 100% op om undervisning, beslutninger og skolens pædagogiske linje.

Ledelse og medarbejdere måles på det faglige udbytte og er ansvarlige for, at målene nås.

Rapportering, handleplaner og de mere end 3.000 målsætninger i udmøntningen af skolereformen nedprioriteres. Højst 2 gange årligt skal ledelsen på hver folkeskole udarbejde en skriftlig redegørelse over status og hvilke tiltag, der vil kunne forbedre skolen yderligere.

Kommunens medarbejdere i vuggestuer og børnehaver leverer en engageret og udfordrende indsats på et højt fagligt niveau, der giver børnene gode normer for social omgang og en almindelig god opdragelse.

Ledelse og pædagoger får frihed til selv at tilrettelægge dagligdagen inden for de økonomiske rammer og således at opstillede mål realiseres.

 

ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

 

En ældre- og handicapomsorg vi kan være bekendt.

Vi har i skrivende stund ikke et samlet overblik over de regler, der udmøntes Odense Kommune. Et første indtryk viser, at Servicelovens minimumsbestemmelser i vid udstrækning er det niveau, Odense Kommune har lagt sig på.

Liberal Alliance Odense vil arbejde for et bedre serviceniveau.

Mindst bad 1 gang pr. uge til ældre og handicappede, der har hjælpebehov. I påkommende tilfælde skal hyppigere personlig hygiejne tilbydes.

Robotstøvsugning skal være et tilbud – ikke et krav. De ældre, der ønsker rengøring på ”gammeldags” måde skal kunne få det.

Ældre og handicappede skal ikke umyndiggøres, men i vid udstrækning selv være med til at tilrettelægge den hjælp, de har behov for inden for den økonomiske ramme Odense Kommune har afsat. Desuden skal den økonomiske ramme skal være betydeligt større end i dag.