Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1. Navn, hjemsted og adresse

Foreningens navn er Liberal Alliance Odense. Foreningens hjemsted og adresse er hos den til enhver tid fungerende kasserer, der skal være bosiddende inden for Odense Kommune.

§ 2. Formål

Liberal Alliance Odense har til formål at samle alle, som tilslutter sig og støtter partiets politik lokalt, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds

Skt. 1. Lokalforeningens medlemskreds reguleres i Liberal Alliances landsforenings vedtægter.

Stk. 2. Lokalforeningens medlemmer skal være bosat i kommuner inden for lokalforeningens geografiske område. Medlemmer af Liberal Alliance, der er bosiddende i udlandet, kan dog optages i en lokalforening. De nærmere bestemmelser herfor fastlægges af hovedbestyrelsen.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i april eller maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel.

Stk. 2. Alle fremmødte medlemmer af Liberal Alliance Odense der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Alle medlemmer af Liberal Alliance Odense, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare på generalforsamlingen.

Medlemmer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at kandidere til én eller flere poster, skal fremsende en skriftlig tilkendegivelse herom til lokalformanden. Tilkendegivelsen skal været (1) dateret, (2) angive hvilke(n) post medlemmet kandiderer til (3) være forsynet med medlemmets originale underskrift eller en scannet kopi med underskrift på og fremsendt fra medlemmets egen mailadresse(4) være lokalformanden i hænde før generalforsamlingen starter.

Tilkendegivelsen er kun gyldig i forbindelse med den nærmest forestående generalforsamling.

 Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen) og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Lokalbestyrelsens/formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af:
 8. Lokalformand
 9. 2 – 7 medlemmer (inkl. 1 LAU-medlem) af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og evt. med sekretær.
 10. Indtil 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til lokalformanden senest én uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 12 om vedtægtsændringer og § 4, stk. 7 og 8 om personvalg.

Stk. 7. Alle personvalg og afstemninger foregår skriftligt og hemmeligt. Ved personvalg, hvor der kun er én kandidat opstillet, kan skriftlig afstemning dog fraviges. I stedet foretages tillidsafstemning ved håndsoprækning. Den opstillede kandidat skal have mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at opnå valg.

Stk. 8. Lokalbestyrelsen fastsætter reglerne for generalforsamlingens afvikling af personvalg. Reglerne meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forklarende note: Paragraffen om personvalg giver et lokalt handlerum. Det er således ikke besluttet, om man vil gå frem efter pointmetode, puljevalg eller en helt 3. udvælgelsesproces.

Efter generalforsamlingens afholdelse, sendes regnskabet til storkredsen til orientering.

Stk. 9. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte lokalbestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter er et foreningsår. Et foreningsår er tiden fra en ordinær generalforsamling til den næste. Udskiftning af valgte personer kan i øvrigt ske på ekstraordinære generalforsamlinger. I så fald gælder valgperioden alene frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

 § 5. Ekstraordinær generalforsamling

Forklarende note: Antallet af medlemmer, der kan kræve ekstraordinær generalforsamling uden om bestyrelsen fastsættes skønsmæssigt, dog således at antallet udgør et mindretal af betragtelig størrelse. En forenings samlede medlemstal vil på anfordring blive oplyst af sekretariatet. Af hensyn til persondatabeskyttelsesreglerne vil der dog ikke blive udleveret medlemslister.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 1/2 af lokalbestyrelsen eller 50 medlemmer i forening – dog mindst 1/3 af foreningens medlemmer – kræver det.

Stk. 2. Gyldige krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling forudsætter angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Lokalbestyrelsen skal udsende indkaldelsen senest to uger efter at have modtaget begæring herom med angivelse af dagsorden, eller senest to uger efter beslutningen er truffet i lokalbestyrelsen.

§ 6. Lokalbestyrelsen

Stk. 1. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse. Lokalbestyrelsen forestår den daglige organisatoriske ledelse af lokalforeningen.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen består af lokalformand, og 2 til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et medlem, som er medlem og valgt af Liberal Alliances Ungdom – såfremt LAU ønsker det og har medlemmer, der er bosiddende i den/de pågældende kommune/kommuner.

Stk. 3. Liberal Alliances Ungdoms medlem af lokalbestyrelsen skal være bosiddende i en kommune inden for lokalforeningens geografiske område, skal være medlem af Liberal Alliances Ungdom og skal have et mandat fra et kompetent og relevant beslutningsorgan i Liberal Alliances Ungdom.

Stk. 4. Lokalbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Ved konstitueringen vælges næstformand, sekretær og evt. kasserer.

Stk. 5. En lokalbestyrelse kan udarbejde forretningsordenen for sit arbejde. Forretningsordenen skal udarbejdes, hvis lokalforeningen har over 150 medlemmer.

Stk. 6. Lokalbestyrelsen behandler budget og regnskab.

Stk. 7. Lokalbestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i lokalbestyrelsen er lokalformandens stemme afgørende.

Stk. 9. Udtræder lokalformanden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand i den resterende del af valgperioden. Udtræder næstformanden eller kassereren vælger bestyrelsen af sin midte næstformand og kasserer for den resterende valgperiode.

Stk. 10. Lokalforeningen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer, der opstilles til kommunalbestyrelsen, udtræder midlertidigt af lokalbestyrelsen. Genindtræden finder sted efter valget.

§ 7. Opstilling af kandidater

Stk. 1. Lokalbestyrelsen har ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til kommunalbestyrelsen. På opstillingsmødet skal medlemmerne mindst prioritere én spidskandidat. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af lokal generalforsamling. Hvor lokalbestyrelsen ønsker det, bliver afholdelse af evt. lokalt opstillingsmøde storkredsbestyrelsens ansvar.

Da opstilling til en kommunalbestyrelse sker til et konkret valg, kan supplerende opstillingsmøder, hvor der optages nye personer på en kandidatliste, ikke prioritere kandidater højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.

 Stk. 2. Lokalbestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for, hvorledes opstillingen til kommunalbestyrelsen finder sted. Retningslinjerne skal fremlægges for medlemmerne senest ved indkaldelsen til opstillingsmødet.

Stk. 3. Liberal Alliances hovedbestyrelse fastlægger ved alle valg opstillingsmetode i henhold til valgloven. På baggrund af ansøgning fra lokalforeninger, storkredsforeninger og regionale forretningsudvalg kan hovedbestyrelsen i konkrete tilfælde dispensere fra en valgt opstillingsmetode.

Stk. 4. Liberal Alliances hovedbestyrelse opstiller retningslinjer for indgåelse af valgforbund. Forretningsudvalget afklarer konkrete tvivlsspørgsmål.

Stk. 5. Et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende ikke fra­sor­te­res af Liberal Alliances forretningsudvalg.

Stk. 6. Lokalforeningen kan træffe beslutning om, at et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende forpligter sig på en kandidatkontrakt.

§ 8. Tegning af lokalforeningen

Stk. 1. Lokalbestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2. Lokalformanden og et medlem af bestyrelsen er i forening tegningsberettigede og forpligter Liberal Alliance Odense i alle forhold udadtil.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Revisor påser, at der føres forsvarligt regnskab med foreningens midler og foretager kri­tisk revision af regnskab og bilag. Revisor påtegner regnskabet.

§ 10. Liberal Alliances Ungdom

Fuldgyldige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom, der har betalt kontingent til Liberal Alliances Ungdom, og som ønsker at være medlem af Liberal Alliance og ikke er ekskluderet heraf, er samtidig medlemmer af den relevante lokalforening. Dette gælder fra det øjeblik, de er optaget i Liberal Alliances medlemssystem, eller når de ved erklæring kan dokumentere deres medlemskab af Liberal Alliance.

§ 11. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde hvor et medlem modarbejder Liberal Alliance, kan lokalforeningen indstille eksklusion af den pågældende til storkredsbestyrelsen. Såfremt storkredsbestyrelsen ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion. I begge tilfælde skal beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. En af en storkredsforening foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens eksklusioner kan ikke påklages.

Stk. 3. Liberal Alliances ministre samt valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet kan alene ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tidligere medlemmer, der er ekskluderet af Liberal Alliance eller har forladt partiet under omstændigheder, der kunne berettige eksklusion, kan af storkredsbestyrelser og hovedbestyrelse nægtes optagelse og genindtræden i partiet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Liberal Alliance Fyns Storkreds.

Stk. 2. Der kan ikke vedtages vedtægtsændringer, der strider mod landsforeningens eller storkredsens vedtægter, idet lokalforeningens vedtægter underordner sig disse.

Stk. 3. Storkredsbestyrelsen kan med 2/3 flertal opløse Liberal Alliance Odense, med mindre der inden for 14 dage efter storkredsbestyrelsens beslutning indkaldes til generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder lokalforeningens midler Liberal Alliance i Fyns Storkreds